Przejdź do treści

Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w ramach działalności nierejestrowej przez Lidię Pospiech  za pośrednictwem sklepu internetowego lejdisowo.pl (zwanego w dalszej części: „Sklepem Internetowym”).

§ 1 Definicje

Strona Internetowa lub Sklep – oznacza stronę internetową pod którą sprzedawca prowadzi sklep w domenie lejdisowo.pl

Klientka/Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

Konsumentka/Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawczyni – oznacza: Lidia Pospiech (adres: 66-120 Kargowa, ul.Modrzewiowa 8), będącą jednocześnie właścicielką sklepu.

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające klientowi lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w regulaminie między klientką/klientem a sprzedawczynią.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, logotypów, grafik, treści zamieszczanych na stronie internetowej sklepu należą do sprzedawczyni, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawczyni.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń oraz połączeń internetowych.

3. Sprzedawczyni używa “cookies”, które podczas korzystania ze sklepu zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia klienta. Użycie “cookies” ma na celu poprawne działanie sklepu. Nie powoduje to zmian w urządzeniach końcowych klientek/klientów ani w oprogramowaniu. Klientka/klient może wyłączyć „cookies” w przeglądarce. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w sklepie oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez klienta konta poczty elektronicznej.

5. W celu korzystania z treści cyfrowych klient powinien posiadać sprzęt umożliwiający otwarcie plików w formacie .pdf.

6. Sprzedawczyni oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientek/klientów przez osoby nieuprawnione. Klientka/klient powinien stosować właściwe środki ochrony, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i inne chroniące tożsamość podczas korzystania z sieci Internet. Sklep nigdy nie zwraca się z prośbą o udostępnienie haseł do konta klientki/klienta lub konta poczty elektronicznej lub konta bankowości elektronicznej.

7. Zakazuje się wykorzystywania zasobów sklepu w celu prowadzenia przez klientki/klienta działalności naruszającej interes sprzedawczyni.

Klientka/klient kupując produkt cyfrowy nie zyskuje żadnych praw autorskich majątkowych do tego produktu.

Klientka/klient ma prawo korzystać z produktów cyfrowych wyłącznie na użytek własny, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnianie produktów cyfrowych osobom trzecim jest niedozwolone.

Zabrania się rozpowszechniania produktów cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym (wyjątek: przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie);

§ 3 Zamówienia

1. Klientka/klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyjątkiem czasowych wyłączeń strony przez sprzedawczynię w celu prac modernizacyjnych.

2. Klientka/klient składająca/y zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, dokonuje zamówienia wybierając produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie produktu do zamówienia następuje przez wybór “Dodaj do koszyka” przy danym produkcie prezentowanym w sklepie. Klientka/klient po skompletowaniu całości zamówienia, składa w “cart” zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawczyni wybierając “przejdź do płatności”, a następnie “kupuję i płacę”. Przed wysyłką zamówienia klientka/klient jest informowany o łącznej cenie.

3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany przez klientkę/klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

4. Po zawarciu umowy sprzedaży oraz po opłaceniu zamówienia przez klientkę/kleinta następuję automatyczne pobieranie zakupionego pliku.

§ 4 Płatności

1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.

2. Klientka/klient dokonuje płatności za zamówienie za pośrednictwem zewnętrznego system płatności CashBill. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu przez klientki/klienta procesu składania zamówienia w sklepie oraz po otrzymaniu z systemu CashBill informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.

3. Brak opłacenia zamówienia przez klientkę/klienta w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży oraz brakiem dostępu do produktu cyfrowego lub do pobrania produktu cyfrowego.

§ 5 Reklamacje

1. Klientka/klient może zgłosić sprzedawcy reklamację. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@lejdisowo.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym klientka/klient powinien zawrzeć opis problemu. Sprzedawczyni niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamacje i udzieli klientce/klientowi odpowiedzi.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klientka/klient będący Konsumentką/konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży i nie pobrał pliku cyfrowego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w polityce prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym momencie ze sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawczyni informuje klientkę/klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (np. Rzecznik Praw Konsumenta, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej).

4. ODR – Sprzedawczyni informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

5. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawczynię do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie sklepu. Sprzedawca poinformuje klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.